Chương trình cốt lõi

Chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo
Chương trình cốt lõi được xây dựng, giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc khung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam với các đặc điểm nổi bật.
Xem chi tiết